• Institutional Review Committee

Home | Institutional Review Committee

 • Institutional Review Committee

Home | Institutional Review Committee

Institutional Review Committee

Chairman :

    Dr. Niraj Pandey
      (MBBS,MD)


Members :

    Dr. Shanta Sharma
    Dr. Manoj Dhungana
    Dr. Sundar Pandey
    Ms. Amrita Dhakal
    Mr. Jay Kishan Adhikari
    Mrs. Sunita Pandey

Member Secretary :
    Mr. Bikram Khadka

          95899-white.jpeg